Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii "Łódź"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-17.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-17.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Michał Różański,
  • adres e-mail - kontakt@zszp4.elodz.edu.pl,
  • numer telefonu - 42 632 29 93,
  • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii "Łódź", w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29, 90-745 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 wchodzą Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii "Łódź" oraz Przedszkole Miejskie nr 98, które mieszczą się w 2 budynkach. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii "Łódź" przy ul. Pogonowskiego 27/29 w Łodzi znajduje się parking z 1 miejscem parkingowym wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Parking jest na terenie szkoły i aby móc wjechać, należy zadzwonić domofonem znajdującym się po prawej stronie bramy wjazdowej na wysokości 135 cm. Po zgłoszeniu wjazdu na parking wyznaczony zostaje pracownik obsługi, który zjeżdża windą do osoby niepełnosprawnej i dalej kieruje ją do sekretariatu szkoły. Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, windę, dzięki której przemieścimy sie na każde piętro oraz wyposażona jest schodołaz. Wchodząc do szkoły głównym wejściem należy zadzwonić domofonem znajdującym się w przedsionku po lewej stronie drzwi wewnętrznych na wysokości 148 cm. Przy wejściu na teren szkoły dyżuruje pracownik obsługi, który bezpośrednio pokieruje do sekretariatu szkoły, mieszczącego sie na parterze po prawej stronie od wejścia. Placówka posiada dostosowaną architektonicznie łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz specjalne poręcze wzdłuż korytarzy. Osoby niewidome/niedowidzące poruszające się z psem asystującym mogą wejść na teren szkoły ze zwierzęciem po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym wizyty. Szkoła nie posiada osoby porozumiewającej się w języku migowym.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych